Saturday, April 30, 2011

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM


1. Pengurusan Tenaga Pengajar

  1. Memilih guru-guru yang benar-benar sesuai bagi mengajar sesuatu kelas atau mata pelajaran.
  2. Menggalakkan guru menggunakan pelbagai kaedah atau pendekatan dalam proses P&P mereka.
  3. Memberikan peluang kepada guru-guru mendalami atau mempelajari pelbagai ilmu berkaitan pendidikan melalui kursus-kursus, bengkel-bengkel atau penyertaan dalam seminar-seminar.
  4. Mengadakan kursus dalam setiap kali balik atau selesai menghadiri sebarang kursus.
  5. Meminimakan bilangan mata pelajaran yang mereka ajar.
  6. Mengagihkan tugas mengajar secara seimbang dan adil kepada semua guru.
STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM

2. Pengurusan Pelajar

  1. Memastikan bilangan pelajar tidak melebihi 40 orang dalam sesuatu kelas.
  2. Pelajar dalam kelas Tahap Satu adalah seimbang dari segi tahap pencapaian akademik.
  3. Pelajar dalam kelas Tahap Dua adalah berdasarkan pencapaian semasa mereka bagi lima mata pelajaran utama mengikut hirarki berikut :-
   • Bahasa Inggeris
   • Matematik
   • Sains
   • Bahasa Melayu Penulisan
   • Bahasa Melayu Pemahaman
  Pelajar-pelajar ini akan dikumpulkan ke dalam kelas Cemerlang, Lulus dan Potensi Lulus setiap kali selepas diadakan penilaian pada MAC, MEI dan OGOS. Jadual Kedatangan tidak diubah.

3. Sistem Penilaian

3.1 Sekolah melaksanakan penilaian secara formal sebanyak 4 kali setahun iaitu seperti jadual berikut :-

3.1.1 Penilaian Satu ( MAC ) ………… Menentukan TOV dan Sasaran

3.1.2 Pertengahan Tahun ( MEI ) ……. Melihat pencapaian pelajar

3.1.3 Penilaian Dua ( OGOS ) ……….. Melihat pencapaian pelajar

3.1.4 Akhir Tahun ( OKTOBER ) …… Pencapaian pelajar sebenar bertujuan penganugerahan

3.2 Mewujudkan unsur-unsur penilaian berterusan dan daya saing yang sihat dikalangan pelajar melalui kaedah :-

3.2.1 10% markah dari penilaian satu dicampurkan 90% markah dari pertengahan tahun bagi tujuan Pelaporan Pertengahan Tahun.

3.2.2 10% markah dari penilaian dua dicampurkan 90% markah dari penilaian akhir tahun bagi tujuan Pelaporan Akhir Tahun.

3.3 Guru-guru dipertanggungjawab sepenuhnya bagi menggubal soalan-soakan bagi setiap peringkat penilaian dengan peranan penting dimainkan oleh setiap Panitia yang terlibat.

3.4 Analisa Keputusan Penuh perlu disediakan oleh setiap Panitia Mata pelajaran.

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM

4. Pengurusan Pelajar

4.1 Memastikan guru melaksanakan proses P&P secara maksimum.

4.2 Memastikan proses P&P tetap berjalan walaupun ketiadaa guru, dengan cara melaksanakan jadual guru ganti.

4.3 Proses P&P tidak diganggu dengan mesyuarat-mesyuarat.

4.4 Menggalakkan guru menggunakan pelbagai pendekatan dalam melaksanakan proses P&P.

4.5 Menggalakkan guru menetapkan kuantiti latihan yang diberikan kepada murid bagi setiap mata pelajaran utama.

4.6 Menyediakan rancangan pengajaran tahunan mengikut peringkat penguasaan murid.

4.7 Melaksanakan Konsep Pembelajaran Masteri dan Minimum Adequate Slybus.

5. Melaksanakan Pelbagai Program Berterusan

5.1 Melaksanakan Program Pemantauan Head Count bagi kelas tahun 4, 5 dan 6.

5.2 Melaksanakan program “Walking Dictionary” bagi membolehkan murid menguasai perbendaharaan kata Bahasa Inggeris.

5.3 Melaksanakan Program HELP bagi pengajaran Pendidikan Jasmani, Muzik dan Pendidikan Seni. Program ini melibatkan arahan-arahan yang mudah dalam P&P dituturkan dalam Bahasa Inggeris oleh guru.

5.4 Melaksanakan Program Pembelajaran Berbantukan Pusat Sumber Sekolah.

5.5 Melaksanakan Program “Talking Board” semasa proses P&P dikelas bagi kebanyakan mata pelajara.

5.6 Melaksanakan Program “Kelas Bimbingan” bagi membimbing murid yang lambat menguasai kemahiran, diluar jadul waktu.

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM

6. Menambah Kemudahan Fizikal Dan Peralatan Pembelajaran

6.1 Berusaha mewujudkan bilik-bilik pembelajaran khas untuk Bahasa Inggeris ( SAL ) dan Bilik Matematik.

6.2 Menambah bahan-bahan pengajaran & pembelajaran melalui perancangan dan maklumat dari Panitia Mata Pelajaran.

6.3 Mewujudkan sudut-sudut pembelajaran bukan formal melalui Program Keceriaan Sekolah seperti :-

6.3.1 Lukisan Mural

6.3.2 Pelabelan Peralatan Dan Sudut-Sudut

6.3.3 Penulisan Kata-kata Hikmat di kelas atau sudut-sudut tertentu.

7. Program Penetapan Sasaran Pencapaian

7.1 Konsep Semua pelajar yang belajar di sekolah ini telah ditetapkan sasaran tertentu untuk mereka capai bagi semua mata pelajaran utama untuk semua aliran dari Tahun Satu hingga Tahun Enam.

7.2 Matlamat Supaya semua pelahar berusaha seberapa daya untuk mencapai tahap yang ditetapkan. Sebagai satu Sasaran Kerja Tahunan bagi semua guru, dengan harapan guru sedar ada hala tuju yang hendak dicapai semasa melaksanakan proses P&P. Sebagai satu program untuk membuat perancangan yang lebik baik dimasa-masa akan datang. Sebagai satu program untuk membabitkan ibubapa atau penjaga supaya lebih memberikan perhatian terhadap pencapaian atau pembelajaran anak-anak mereka.

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM

8. Penyusunan Takwim Induk Pengurusan Kurikulum Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSEDIAAN Agihan Tugas Mengajar Pembinaan Jadual Waktu Persediaan Rancangan Mengajar MESYUARAT J/Kuasa Kurikulum Sekolah J/Kuasa Pusat Sumber J/Kuasa Kecemerlangan UPSR J/Kuasa Program Akademik J/Kuasa Penilaian & Peperiksaan J/Kuasa Jadual Waktu Panitia Mata Pelajaran J/Kuasa ICT PELAKSANAAN / PEMANTAUAN PROGRAM Pelaksanaan Proses P&P Penyediaan Head Count Pemeriksaan Buku Latihan Penilaian & Peperiksaan Pencerapan Proses P&P

PELAKSANAAN PROGRAM SOKONGAN AKADEMIK

 • Minggu Bahasa Melayu
 • Minggu Bahasa Inggeris
 • Minggu Sains & Teknologi
 • Minggu Matematik
 • Minggu PSS
 • Kelas Tambahan Kelas Bimbingan

PROGRAM KEMAJUAN STAF (BENGKEL & KURSUS )

Pemeriksaan Kertas BI Pemeriksaan Kertas BM Pemeriksaan Kertas M3 Bengkel Pembinaan JPU Orientasi Perubahan Sukatan X Kursus Kemahiran ICT

STRATEGI PELAKSANAAN BAGI MENCAPAI MATLAMAT STRATEGIK KURIKULUM

10. Pemantapan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran Panitia Mata Pelajaran merupakan elemen penting dalam pengurusan kurikulum yang berkesan.Oleh itu peranan panitia mata pelajaran perlu digerakkan secara aktif dan berfokus melalui aktiviti-aktiviti atau perancangan berikut :-

10.1 Mengadakan mesyuarat secara berkala. Sama ada secara formal atau tidak formal.

10.2 Mempunyai perancangan tahunan yang memfokuskan kepada aktiviti pemantapan keilmuan guru-guru.

10.3 Menyelaraskan aktiviti-aktiviti utama dan program-program berterusan yang dirancang.

10.4 Membuat kajian tindakan berdasarkan kajian kes-kes yang dialami.

10.5 Mengesyorkan apa-apa program baru yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan minat dan kebolehan murid dalam sesuatu mata pelajaran.

11. Penghargaan Memberikan penghargaan kepada murid merupakan satu aspek motivasi yang berkesan dalam usaha memupuk semangat murid-murid. Oleh itu pelbagai bentuk penghargaan perlu diamalkan oleh guru atau sekolah. Diantaranya adalah :-

11.1 Penghargaan berbentuk kata-kata perangsang ditulis dalam buku latihan murid.

11.2 Pemberian barang-barang kepada murid yang menunjukkan peningkatan prestasi boleh dilaksanakan oleh guru-guru.

11.3 Penghargaan berbentuk keistimewaan tertentu diberikan kepada murid yang sentiasa menunjukkan kesungguhan dalam pembelajaran mereka.

No comments: